ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ’ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ – ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਲੇਖਕ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ […]
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 .’ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ’ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ – ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ […]
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ” ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੀਰਬਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ – ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਕਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਹ ਵਰਤਾ […]
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 .ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ – ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਨਿਰਡਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਂਸਲਾ ਵੇਖਾਇਆ ਹੈ | ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ […]
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 .ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ’ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ – ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ | ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ | ਓਹ ਪਹਾੜਾਂ […]
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 . ‘ਸਮਾਂ’ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ – ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ਼ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵ […]